Forsikring

Den forsikring Topp Transport & Flyttebyrå kan oppnå, er underlagt internasjonale regler om ansvar for gods under transport og som begrenser erstatningsansvaret til kr 1.200,- pr m3. Vi er på denne måten underforsikret i de fleste tilfeller, og ute av stand til å påta oss det reelle ansvar for godsets faktiske verdi, hva enten bedriften er skadevolder eller skaden har andre årsaker. Partene avtaler derfor at flyttebedriftens erstatningsansvar og regressrisiko for kundens verdier også overfor kundens forsikringsselskap skal være begrenset til kr 1.200,- pr m3. Flyttebyråenes godsansvarsforsikring trer i kraft når den totale skaden har verdi over kr 10 000. Skader på verdier under 10 000 dekkes ikke av godsansvarsforsikring eller flyttebyrå.

Pga. Topp Transport & Flyttebyrå sin begrensede evne til å påta seg erstatningsansvar slik det er beskrevet I dette punktet, råder vi derfor alle kunder til å tegne en transportforsikring for sitt eget flyttegods. 

Transportforsikring kan tegnes via vår samarbeidspartner, Tryg forsiking. Tlf: 915 04040

Tryg forsikring logo